כללי

מרכז רפואי מד-טק ישראל (להלן: "המרכז") מציע את המידע בשירות מקוון זה/באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: השירות) בכפוף לתנאים הבאים. המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות. 

זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי המרכז, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות למד-טק העולמית: MedTec Medizintechnik GmbH. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה ( להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא המרכז ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המרכז. 
טכנולוגית MBST היא פטנט רשום של חברת MedTec Medizintechnik GmbH


צילומים

זכויות היוצרים לצילומים המופיעים באתר שמורות לצלמים. לא ניתן לבצע בצילומים שימוש מסחרי, לפרסם, לעבד או לשמור בארכיון לשם מטרות מסחריות.

אחריות

השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is"). מד-טק ישראל לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תישא מד-טק ישראל באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות. לא תישא מד-טק ישראל באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות. מד-טק ישראל לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Java, JavaScript, Active-X. לעניין סעיף זה, "מד-טק ישראל" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה. 

פרסומים רשמיים של מד-טק ישראל

במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מד-טק ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים ייחשבו כנכונים.
ההסכם כולו
תנאי שימוש אלה יחד עם מדיניות הפרטיות, מרכיבים את ההסכם כולו בין המשתמש למרכז בעת השימוש באתר, ובא במקום כל הסכם אחר הנוגע לשימושך באתר.

פרטי התקשרות

מד-טק טכנולוגיה רפואית בע"מ
כתובתנו היא שפיגל 3 פתח תקוה 49261
www.medtecpt.co.il
לחץ כאן לצור קשר

מדיניות פרטיות


מד טק ישראל מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה,. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר, האופן שבו משתמשת מד טק ישראל במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר. 

רישום לשירותים

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך . השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל ומד-טק ישראל תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות. 

מאגר המידע

הנתונים שתמסור בעת יצירת הקשר, יישמרו במאגר המידע של מד-טק ישראל. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו.

השימוש במידע

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על מנהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרים ועוד. מד-טק ישראל תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר מד-טק, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
· כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים 
· כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את מד-טק ישראל לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית. 
· לשם יצירת אזורים אישיים באתרים, שתוכל להתאים להעדפותיך. 
· מד-טק ישראל רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. 
· ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית. 
· לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.
· לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

מסירת מידע לצד שלישי

מד-טק ישראל לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן: 
· בעת שתיקח חלק פעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות למד-טק ישראל ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך. 
· במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או איזה מהשירותים המוצעים בו , או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה מד-טק רשאית למסור את המידע לפי הנדרש; 
· אם יתקבל בידי מד-טק ישראל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; 
· כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מד-טק ישראל; 
· בכל מקרה שמד-טק ישראל תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי; 
· אם מד-טק ישראל תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

שירותים של צדדים שלישיים

חלק מהשירותים באתר מד-טק מקושרים לאתרים אחרים, השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של מד-טק ישראל ולכן מומלץ שתעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

אבטחת מידע

מד-טק ישראל מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשב, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מד-טק ישראל לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי מד-טק ישראל משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. מד-טק ישראל תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. 

שינויים במדיניות הפרטיות

מד-טק ישראל רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. 

פרטי התקשרות

שמה המלא של החברה הוא: מד טק טכנולוגיה רפואית בע"מ
כתובתנו היא שפיגל 3 פתח תקוה 49261
For further contact details, please visit our contact page.

Back to top button